Blog

2021/34

KAPTOPRİL

Kullanım Şekli Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörü;antihipertansif Endikasyon Akut Koroner Sendrom Kalp Yetmezliği Hipertansiyon Proteinüri Dozlama Karaciğer yetmezliği:

Hipoventilasyona neden olan durumlar

Solunum merkezi depresyonu yapan ilaçlar (benzodiazepin, barbitüratlar vb) Spinal kord travmaları Polimiyelit Frenik sinir paralizisi Myastenia gravis Üst

Salmonella Enteritidis

Otuz iki yaşında erkek hasta ishal ve karın ağrısı yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden yakınmalarının 1 gün önce